การบำรุงรักษาและการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม

 • อุตสาหกรรมยานยนต์
 • อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
 • เคมี
 • ภาคการศึกษา
 • อาหาร
 • ภาคการอุตสาหกรรมทั่วไป
 • ภาครัฐ
 • อุปกรณ์สารสนเทศและไฟฟ้า
 • เครื่องจักร
 • ปิโตรเคมี
 • โรงงาน
 • ยาง
 • พลังงานไฟฟ้า
 • ยาง
 • เหล็กกล้าและโลหะ

ตำแหน่ง

 • ผู้บริหารระดับสูง
 • กรรมการผู้จัดการ
 • ผู้จัดการทั่วไป
 • ผู้จัดการโรงงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • ผู้จัดการซ่อมบำรุง
 • ผู้จัดการด้านซัพพลายเชน
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 • นักออกแบบวิจัยและพัฒนา
 • เจ้าหน้าที่รัฐ
 • เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
 • นักวิชาการ

ความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม

 • อุตสาหกรรมยานยนต์
 • อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
 • เคมี
 • ภาคการศึกษา
 • อาหาร
 • ภาคการอุตสาหกรรมทั่วไป
 • ภาครัฐ
 • อุปกรณ์สารสนเทศและไฟฟ้า
 • เครื่องจักร
 • ปิโตรเคมี
 • โรงงาน
 • ยาง
 • พลังงานไฟฟ้า
 • ยาง
 • เหล็กกล้าและโลหะ

ภาคโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค

 • การก่อสร้าง
 • วัสดุก่อสร้าง
 • บริษัทที่ปรึกษา
 • ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • สถานศึกษา
 • ระบบการจัดการภายใน
 • หน่วยงานรัฐบาล
 • เจ้าของและผู้ประกอบการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • IT / System Integrator
 • อสังหาริมทรัพย์
 • โลจิสติกส์และการขนส่ง
 • รัฐวิสาหกิจ
 • ผู้รับเหมาช่วง
 • บริษัทขนส่ง

ตำแหน่ง

 • ผู้บริหารระดับสูง
 • กรรมการผู้จัดการ
 • ผู้จัดการทั่วไป
 • ผู้จัดการโรงงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • ผู้จัดการซ่อมบำรุง
 • ผู้จัดการด้านซัพพลายเชน
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 • นักออกแบบวิจัยและพัฒนา
 • เจ้าหน้าที่รัฐ
 • เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
 • นักวิชาการ

การบำรุงรักษาและการบริหารจัดการ ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ภาคโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค

 • การก่อสร้าง
 • วัสดุก่อสร้าง
 • บริษัทที่ปรึกษา
 • ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • สถานศึกษา
 • ระบบการจัดการภายใน
 • หน่วยงานรัฐบาล
 • เจ้าของและผู้ประกอบการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • IT / System Integrator
 • อสังหาริมทรัพย์
 • โลจิสติกส์และการขนส่ง
 • รัฐวิสาหกิจ
 • ผู้รับเหมาช่วง
 • บริษัทขนส่ง

ตำแหน่ง

 • ผู้บริหารระดับสูง
 • กรรมการผู้จัดการ
 • ผู้จัดการทั่วไป
 • ผู้จัดการโครงการ
 • ผู้จัดการดำเนินงาน
 • ผู้จัดการซ่อมบำรุง
 • ผู้จัดการด้านซัพพลายเชน
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 • นักออกแบบวิจัยและพัฒนา
 • เจ้าหน้าที่รัฐ
 • เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
 • นักวิชาการ